Құпиялылық саясаты

Осы құпиялылық және жеке деректерді өңдеу саясаты CloudCore.kz веб-сайтының (бұдан әрі – Оператор) жеке және басқа деректерін өңдеу мен пайдалануды реттейді. Осы Құпиялық саясатының ағымдағы нұсқасы үнемі қарау үшін қолжетімді және интернетте cloudcore.kz сайтында орналастырылған.
Операторға Сайт арқылы жеке және басқа деректерді беру арқылы Пайдаланушы осы ақпаратты пайдалануға келісімін растайды. осы Саясаттың құпиялылығында көрсетілген шарттар туралы деректер. Егер Пайдаланушы осы Құпиялық саясатының шарттарымен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуы керек. Осы Құпиялық саясатын сөзсіз қабылдау пайдаланушының Сайтты пайдалануын бастау болып табылады.

 

1.ШАРТТАР
1.1. Веб-сайт – coudcore.kz мекенжайы бойынша Интернетте орналасқан веб-сайт. Сайтқа және оның жеке элементтеріне (соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, дизайн) барлық эксклюзивті құқықтар толығымен Операторға тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялық саясатының нысанасы болып табылмайды.
1.2. Пайдаланушы – Сайтты пайдаланатын тұлға.
1.3. Заңнама – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Дербес деректер – Пайдаланушы тіркеу кезінде немесе Сайттың функционалдығын пайдалану процесінде өз бетінше беретін Пайдаланушының жеке деректері.
1.5. Деректер – Пайдаланушы туралы басқа деректер (Жеке деректер тұжырымдамасына кірмейді).
1.6. Тіркеу – Пайдаланушының Сайтта орналасқан Тіркеу формасын қажетті ақпаратты көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.
1.7. Тіркеу формасы – Сайтта орналасқан, Сайтты толық пайдалану мүмкіндігі үшін Пайдаланушы толтыруы тиіс нысан.
1.8. Қызмет(тер) – келісім негізінде Оператор көрсететін қызметтер.

 

2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
2.1. Оператор Оператордың Қызметтерді көрсетуі және Пайдаланушымен өзара әрекеттесуі үшін қажетті Жеке деректерді ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Жеке деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

  • 2.2.1 Пайдаланушыға Қызметтерді ұсыну;
  • 2.2.2 Пайдаланушының сәйкестендіруі;
  • 2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
  • 2.2.4 Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды жіберу;
  • 2.2.5 статистикалық және басқа зерттеулер жүргізу;

2.3. Оператор сонымен қатар келесі деректерді өңдейді:
2.3.1 тегі, аты және әкесінің аты;
2.3.2 электрондық пошта мекенжайы;
2.3.3 телефон нөмірі (соның ішінде ұялы телефон).
>2.4. Пайдаланушыға Сайтта үшінші тұлғалардың жеке деректерін көрсетуге тыйым салынады (осы тұлғалардың мүдделерін білдіру, мұндай әрекеттерді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың құжаттық растауы бар шартты қоспағанда).

 

3. ЖЕКЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ПРОЦЕДУРАСЫ
3.1. Оператор Жеке деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.
3.2. Жеке деректерге және басқа пайдаланушы деректеріне қатысты, көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.
3.3. Оператор Дербес деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы.Оператор Дербес деректер мен деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқылы.
3.4. Оператор Пайдаланушының келісімінсіз жеке деректерді және пайдаланушы деректерін келесі тұлғаларға беруге құқылы:

  • 3.4.1 Мемлекеттік органдар, оның ішінде анықтау және тергеу органдары және олардың дәлелді өтініші бойынша жергілікті мемлекеттік органдар;
  • 3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген басқа жағдайларда.

3.5. Оператор 3.4-тармақта көрсетілмеген Дербес деректер мен деректерді үшінші тұлғаларға беруге құқылы. осы Құпиялық саясатының келесі жағдайларда:

  • 3.5.1 Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін білдірді;
  • 3.5.2 аудару Пайдаланушының Сайтты пайдалануының немесе Пайдаланушыға Қызметтерді ұсынуының бөлігі ретінде қажет;

3.6. Оператор Дербес деректер мен деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

 

4. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ
4.1. Оператор Заңға сәйкес Жеке және басқа да деректердің тиісінше қорғалуын қамтамасыз етеді және Жеке деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, басқалармен қатар, Жеке деректерді рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

 

5. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР
5.1. Осы Құпиялық саясаты және Пайдаланушы мен Оператор арасындағы Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына бағынады.
5.2. Осы Шарттан туындайтын барлық ықтимал даулар Оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуі тиіс.Сотқа жүгінер алдында Пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі рәсімді сақтауға және Операторға тиісті талап-арызды жіберуге міндетті. жазу. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.
5.3. Егер қандай да бір себептермен Құпиялық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бұл Құпиялық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе күшіне енуіне әсер етпейді.
5.4. Оператор Пайдаланушымен алдын ала келісімсіз кез келген уақытта Құпиялық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Барлық өзгертулер Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
5.5. Пайдаланушы ағымдағы нұсқамен танысу арқылы Құпиялық саясатындағы өзгерістерді дербес бақылауға міндеттенеді.